XVIII Kongres PTIDiK - Streszczenie/Abstract


Wykładowca/Speaker
Streszczenie/Abstract
Akceptowane formaty: *.doc oraz *.docx. Maksymalna wielkość 25 MB. Accepted formats: *.doc and *.docx. Max file size: 25 MB.
Oświadczenia i zgody/Consents and declarations

Administratorami Państwa danych osobowych są:

AltaSoft sp. z o.o. (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000558517, REGON: 361525651, NIP: 634-28-39-789

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (dalej PTIDiK) z siedzibą ul. Ogrody 101/2, 32-050 Skawina, KRS: 0000180589, REGON: 470776966, NIP: 5261696428

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje możliwość złożenia abstraktu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym) przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu realizacji lub zaprzestania przez AltaSoft realizacji celu ich przetwarzania. AltaSoft poinformuje PTIDiK o Państwa decyzjach.

AltaSoft i PTIDiK podejmują wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

The administrators of your personal data are:

AltaSoft sp. z o. o. (hereinafter AltaSoft) with its registered office at ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000558517, REGON: 361525651, NIP: 634-28-39-789

Polish Society of Experimental and Clinical Immunology (hereinafter referred to as PTIDiK) with its registered office at ul. Ogrody 101/2, 32-050 Skawina, KRS: 0000180589, REGON: 470776966, NIP: 5261696428

Providing data is voluntary, although it determines the possibility of submitting an abstract. You have the right to access your personal data, correct it and request its deletion (including the right to be forgotten) by contacting the AltaSoft Conference Service Office (address as above) or by e-mail to konferencje@altasoft.pl. Each data subject also has the right to lodge a complaint with the supervisory authority if he or she believes that the processing of personal data concerning him or her violates applicable regulations. Your data is processed until you withdraw your consent to their processing or until AltaSoft achieves or ceases to achieve the purpose of their processing. AltaSoft will inform PTIDiK about your decisions.

AltaSoft and PTIDiK take all appropriate security measures in accordance with currently applicable laws, as well as generally accepted principles for protecting the confidentiality of information, in particular with Regulation (EU) 2016 of the European Parliament and of the Council /679 of April 27, 2016


* - Pola wymagane.