Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2022


Pamiętaj, jeżeli nie masz prawa do wystawiania recept Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy "Prawo farmaceutyczne".
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy "Prawo farmaceutyczne".
Opcja dodatkowo płatna: 150 zł
Opcja dodatkowo płatna: 150 zł
Dane kontaktowe osoby składającej zamówienie

Wypełnij te dane jedynie, gdy są inne niż dane uczestnika.

Do zapłaty
Dane dotyczące płatności
Uwaga: W przypadku zmiany decyzji i chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o podanie właściwych danych płatnika PRZED dokonaniem płatności. Po wystawieniu paragonu bez NIP zamiana jego na fakturę może nie być możliwa.
Dane do faktury
Uwagi
Zgody i oświadczenia

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Fundacja “Elektrokardiologia-Ochojec” z siedzibą w Katowicach przy ul. Ziołowej 45/47 lok. 9, 40-635 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS nr 0000296037, posiadająca nr NIP: 9542621743 i REGON: 240814449 ” - zwana dalej Administratorem

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje rejestrację i uczestnictwo w Konferencji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania i przeniesienia przez kontakt z Administratorem (adres jak wyżej) lub mailowo na adres fundacja@elektrokardiologia.org. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu zakończenia realizacji lub zaprzestania przez Administratora realizacji celu ich przetwarzania.

Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.